Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Charakterystyka, cele i zadania zespołu

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ obejmuje swym zasięgiem obszar zamieszkały przez 330 tys. populację (głównie mieszkańców miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego).

Stanowi strukturę ściśle zintegrowaną, a jego funkcjonowanie zostało oparte o założenia psychiatrii środowiskowej.

Tak zorganizowana opieka, w sposób naturalny sprzyja ciągłości leczenia. Tworzy warunki do prowadzenia modelu opieki psychiatrycznej zwanej case managment. Zapewnia też zróżnicowanie opieki, jej koordynację i integrację, co spełnia ważne wymogi nowoczesnej psychiatrii.

Opisywana struktura jest unikalna szczególnie w zakresie lecznictwa szpitalnego, w tym form pośrednich. Trudno zatem stosować do niej tradycyjne porównania i standardy. Tak zorganizowana opieka psychiatryczna w wymiarze globalnym jest tańsza w porównaniu z tradycyjną.

W efekcie umożliwia to:

  • zredukowanie liczby łóżek tzw. ostrych
  • ograniczenie liczby hospitalizowanych
  • skrócenie czasu leczenia możliwe dzięki intensywnym oddziaływaniom pozabiologicznym
  • przenoszenie pacjentów do form pośrednich (tzw. częściowa hospitalizacja).

Znaczna liczba pacjentów wymagających oddziaływań bardziej intensywnych, niż może im to zapewnić poradnia zdrowia psychicznego, może leczyć się w formach pośrednich głównie w oddziałach dziennych. Ponadto pacjenci w ośrodku przy ul. Olszówka 102 korzystają z warsztatów terapii zajęciowych finansowanych z funduszu PFRON-u lub korzystają z różnych innych form oparcia społecznego.

Dzięki intensywnej opiece środowiskowej, inspirowanej przez pracowników służby zdrowia, ale realizowanej przez inne instytucje, znaczna liczba chorych, którzy tradycyjnie przebywają w oddziałach dla przewlekle chorych lub zakładach opiekuńczo-leczniczych może być utrzymywana w środowisku.

Opieka czynna, w tym podawanie leków o przedłużonym działaniu, ogranicza liczbę nawrotów, zaostrzeń - co zmniejsza liczbę chorych rehospitalizowanych i ograniczenie efektu tzw. drzwi obrotowych. Opisana struktura jest efektywna, zorientowana na zachodzące w psychiatrii zmiany, przyjazna pacjentom, do minimum eliminuje najbardziej uciążliwe formy leczenia.