Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Pacjent w Poradni i w Szpitalu

Celem poradni jest zapewnienie pacjentom usług na najwyższym poziomie. Specjaliści dysponujący wiedzą i doświadczeniem pomagają uporać się z nerwicą, depresją, psychozą, uzależnieniami, trudnościami adaptacyjnymi, problemami psychosomatycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi.

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PORADNI BĘDĄCYCH W STRUKTURZE SPZOZ-u.

  • Pacjenci przyjmowani są do poradni bez skierowania.
  • Rejestracja pacjentów odbywa się w rożnych formach tj. osobiście, przez osoby trzecie za zgodą pacjenta, telefonicznie.
  • W przypadku nieudzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących i poinformowany o wyznaczonym terminie wizyty.

DOKUMENTY

Uprawnienia pacjntów do korzystania ze świadczeń zdrowotnych potwierdza się za pomocą systemu e-wuś

Przy wizycie pierwszorazowej należy okazać:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,

Przy wizytach kolejnych należy podać:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,

INNE

Pacjenci mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego w sprawach socjalno - bytowych.

Zasady przyjęcia pacjenta do  oddziałów SP ZOZ w Bielsku- Białej

1. Przyjęcie pacjentów zgłaszających się do SPSP ZOZ odbywa się w:

a) trybie planowym od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1505 na podstawie skierowania lekarza na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

b) trybie nagłym - dokonywane są przez całą dobę na podstawie skierowania lub bez skierowania.

2. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej orzeka lekarz po osobistym zbadaniu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego, zachowania i po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, czy opiekuna faktycznego. Na mocy odrębnych przepisów zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi możliwe jest przyjęcie pacjenta do szpitala bez wyrażenia zgody.

3. Po przyjęciu pacjent jest kierowany do właściwego oddziału przez lekarza dokonującego przyjęcia.

4. Jeżeli lekarz, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu przy braku wolnych miejsc lub, jeżeli zakres udzielanych świadczeń nie pozwala na przyjęcie do szpitala, udziela niezbędnej pomocy. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej.

5. W procedurze postępowania z pacjentami, których tożsamości nie można ustalić z powodu braku dokumentów, braku osób bliskich, utrudnionego kontaktu z powodu zaburzeń psychicznych obowiązuje zasada zgłaszania na Policję i odnotowania w dokumentacji medycznej Izby Przyjęć przyjęcia pacjenta o nieznanym nazwisku i pochodzeniu.

6. Nie można odmówić przyjęcia z powodu braku miejsc, osobie chorej psychicznie, gdy zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

7.Pacjenci przyjmowani do szpitala powinni być legitymowani na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

8.Uprawnienia  pacjntów do korzystania ze świadczeń zdrowotnych potwierdza się za pomocą systemu e-wuś. Osoby nieubezpieczone mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych ustaw.