Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Powrót do społeczności

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu  pn.: „Powrót do społeczności” Beneficjent informuje, że jest gotowy do świadczenia usługi o zakresie usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Liczba miejsc świadczenia usług zdrowotnych wynosi 5.

W przypadku wystąpienia potrzeby pacjenci mogą zgłaszać się po pomoc do naszego Centrum.

 

Miło nam poinformować, że w dniu 17 października 2019r. została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu pn.: ”Powrót do społeczności” pomiędzy Województwem Śląskim
a  Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku –Białej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

 

Projekt rusza 1 listopada 2019 i będzie trwał do 31 marca 2021r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 776 594,25 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 660 105,11 PLN, z Budżetu Państwa: 62 127,54 PLN, ogółem dofinansowanie: 722 232,65 PLN. Pozostała kwota tj. 54 361,60 zostanie wniesiony przez szpital jako wkład własny Beneficjenta.

 

Projekt polega na utworzeniu 5 Wyjazdowych Zespołów Medyczno-Terapeutycznych (5 miejsc świadczenia usług zdrowotnych w formie zdeinstytucjonalizowanej), które obejmą wsparciem
w zakresie opieki terapeutycznej 90 osób pełnoletnich, w tym 40K i 50M, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego i miasta Bielska-Białej, z trudnościami w dostępie do specjalistycznej pomocy terapeutycznej w zakresie zdrowia psychicznego. Celem projektu jest również ułatwienie powrotu do społeczności w/w grupie docelowej poprzez zastosowanie specjalistycznych mechanizmów terapeutycznych.

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego świadczonych w domu pacjenta poprzez objęcie wsparciem, a tym samym poprawę stanu zdrowia dla osób  ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi, mających trudności z dostępem do lekarza z powodu choroby oraz długiego oczekiwania i przywrócenie ich społeczeństwu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie zawiera „Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie” zamieszczony poniżej.

 

REGULAMIN_REKRUTACJI_POWRT_DO_SPOECZNOCI.pdf

Zacznik_ZGOSZENIE_CHECI_UDZIALU_W_PROJEKCIE.pdf